Πρόσκληση σε Γ.Σ. της ΕΣΟ

Αριθ.Πρωτ. 16436                                         Αθήνα 15-1-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.), που ελήφθη στη συνεδρίασή του, της 15.12.2023, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2725/99 όπως ισχύει και του καταστατικού της Ε.Σ.Ο., καλούνται τα σωµατεία – µέλη της Ε.Σ.Ο. σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγµατοποιηθεί, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 , και ώρα 15:00 µ.µ. στα γραφεία της ΕΣΟ Λεωφόρος Συγγρού 25- 4ος όροφος- Αθήνα , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας που καθορίζεται µέχρι τις 15.30 µ.µ., η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.µ, στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθµού των παρευρισκοµένων αντιπροσώπων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Γραµµατέα Γενικής Συνέλευσης
3. ∆ιοικητικός και Οικονοµικός απολογισµός/ Ισολογισµός 1.1 -31.12.2023-Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής –Απαλλαγή του ∆Σ από κάθε ευθύνη
4. Σωµατεία προς διαγραφή σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα
5. ∆ιάφορα

Υπενθυµίζονται τα ακόλουθα, που προβλέπονται στον ν.2725/99 όπως ισχύει και στο καταστατικό της Ε.Σ.Ο.:
1. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα σωµατεία µέλη της Ε.Σ.Ο. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 2725/99 όπως ισχύει και του καταστατικού της Ε.Σ.Ο.
2. Ο τελικός κατάλογος των σωµατείων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ο. (www.chessfed.gr) , µόλις επικυρωθεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
3. Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωµατικός) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/99 όπως ισχύει. ∆ηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι µόνο τακτικά µέλη του ∆.Σ. του σωµατείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισµού τους, το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωµατείο. Η απόφαση των σωµατείων για τον ορισµό γνωστοποιείται στην Ε.Σ.Ο. µε έγγραφο τους δεκαπέντε (15) µέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή µέχρι και την Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλόµενες συνδροµές προς την Ε.Σ.Ο. αριθµός λογαριασµού ΕΣΟ: ΕΤΕ 080/480580-13, IBAN: GR15 0110 0800 0000 0804 8058 013
4. Σε περίπτωση µη διορισµού νέων αντιπροσώπων ισχύει ο προηγούµενος διορισµός,κατόπιν δήλωσης ότι αυτοί παραµένουν τακτικά µέλη του ∆Σ του σωµατείου.

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

Scroll to Top